കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചു; പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

March 31, 2020 |
|
Banking

                  കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചു; പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി: കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പ്രതിദിന ബാലൻസുള്ള സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് 5 ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതേസമയം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രതിദിന ബാലൻസ് ഉള്ള സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പലിശ നിരക്ക് 4 ശതമാനമായി തന്നെ തുടരും.

ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ബാലൻസ് ഉള്ള വായ്പാക്കാരുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിലവിൽ ആറ് ശതമാനം വാർഷിക പലിശനിരക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ബാങ്കിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് പറയുന്നു. എന്നാൽ പുതുക്കിയ പലിശ നിരക്ക് സ്ഥിര അക്കൗണ്ടുകളിൽ മാത്രം ബാധകമാണെന്ന് ബാങ്ക് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വായ്പക്കാരായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ) ഈ മാസം ആദ്യം സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും മൂന്ന് ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു. വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് 3.25 ശതമാനവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് 3 ശതമാനവും നൽകിയിരുന്നു. മാർച്ച് 27 ന് റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ‌ബി‌ഐ) റിപ്പോ നിരക്ക് 75 ബേസിസ് പോയിൻറ് കുറച്ച് 4.4 ശതമാനമാക്കി. മറ്റ് ബാങ്കുകളും ഉടൻ നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും വായ്പാ നിരക്കിന്റെയും പലിശനിരക്ക് പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് വിവരമുണ്ട്.

News Desk

Author
mail: author@financialviews.in

Related Articles

© 2020 Financial Views. All Rights Reserved