തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

October 23, 2020 |
|
Banking

                  തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിലുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ (എഫ്ഡി) പലിശ നിരക്ക് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കുറച്ചു. 7 ദിവസം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ പുനരവലോകനത്തിനുശേഷം, 7 ദിവസം മുതല്‍ 29 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് 2.5% പലിശയും 30 ദിവസം മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെ 3 ശതമാനവും 91 ദിവസം മുതല്‍ 184 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 3.5 ശതമാനം പലിശയും നല്കുന്നു.

185 ദിവസത്തെ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്ന് 1 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് 4.40 ശതമാനം പലിശ നല്‍കുന്നു. ഈ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിലെ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ (എഫ്ഡി) പലിശ നിരക്ക് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കുറച്ചു. 7 ദിവസം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ പുനരവലോകനത്തിനുശേഷം 7 ദിവസം മുതല്‍ 29 ദിവസം വരെ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ഐസിഐസി ബാങ്ക് 2.5% പലിശയും 30 ദിവസം മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെ 3 ശതമാനവും 91 ദിവസം മുതല്‍ 184 ദിവസം വരെ കാലവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന എഫ്ഡിക്ക് 3.5 ശതമാനവും പലിശ നല്‍കുന്നു. 185 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്ന് 1 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് 4.40% പലിശനിരക്ക് നല്‍കുന്നു.

ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് ബാങ്ക് രണ്ട് വര്‍ഷമായി കുറച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ പുനരവലോകനത്തിനുശേഷം ഈ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 10 ബേസിസ് പോയിന്റുകള്‍ (ബിപിഎസ്) പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കും. 1 വര്‍ഷം മുതല്‍ 18 മാസത്തില്‍ താഴെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 4.9% പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും. ഇപ്പോള്‍, 18 മാസം മുതല്‍ 2 വര്‍ഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള എഫ്ഡി നിങ്ങള്‍ക്ക് 5% പലിശ നല്‍കുന്നതാണ്. 2 മുതല്‍ 3 വര്‍ഷം വരെ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന ടേം നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 5.15%, 3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ 5.35%, 5 വര്‍ഷം മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ 5.50% എന്നിങ്ങനെ പലിശ നല്‍കും. ഒക്ടോബര്‍ 21 മുതല്‍ ഈ നിരക്കുകള്‍ ബാധകമാണ്.

Related Articles

© 2024 Financial Views. All Rights Reserved