തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 9.7 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8.4 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി

തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 9.7 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8.4 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി

ഇന്ത്യയില്‍ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 2018 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തിലെ 9.7 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 2019 ഏപ്രില്‍-ജൂണ്‍ പാദത്തില്‍ 8.4 ശതമാനമായും 2019 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തില്‍ 8.9 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ആന്‍ഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്‍ മന്ത്രാലയം (എംഒഎസ്പിഐ) പുറത്തിറക്കിയ ത്രൈമാസ ആനുകാലിക ലേബര്‍ ഫോഴ്സ് സര്‍വേ (പിഎല്‍എഫ്എസ്) കണക്കുകളാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.2019 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങ...

ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തില്‍; സെന്‍സെക്സ് 113 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍
© 2020 Financial Views. All Rights Reserved